පන්සල් භූමියකට ගිනි තියාලා Photos

fire temple
k,Sï fudfyduâ kue;s uqia,sï cd;slfhl= úiska fk,a,s., rlaIs;h .sks ;nd ;sfnkjd'tu úkdYh isÿlrñka isáh§ uyd ix>r;akh we;=¿ ;reKhka msßila úiska oeä fjfyila ord Tyqj fldgqlrf.k fmd,sishg Ndr§ ;sfnkjd'

fuu .sks ;eîfuka i;=ka 100 lg jeä m%udKhla ñhf.dia we;s w;r wlalr 5 la muK úkdY ù we;s njhs jd¾;d jkafka'm%foaYjdiSka oeä fjfyila oeÍfuka wk;=rej .skak uevmj;ajd ;sfnkjd'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...