සුමිත්ගේ සිරුර ගොඩගනියි video

Embilipitiya death: Sumith Prasanna's body exhumed
weô,smsáh idohl§ fmd,Sish iu. .egqulska ñh .sh wð;a m%ikakf.a u<isrer wo ^15od& WoEik 8'00 g muK weô,smsáh w;sf¾l ufyaia;%d;a m%ikak m%kdkaÿ uy;d iy fld<U m%Odk wêlrK ffjoH ks,OdÍ úfYaI{ ffjoH wð;a f;kakfldaka uy;d we;=¿  ;%smqoa., lKavdhula bÈßmsfha f.dvg .ekq‚'

isref¾ wNHka;r 06 l fldgia ^nvje,a& fldfydU .ila hg j<oud ;snQ w;r" tu fldgia o wo f.dvg .;af;ah'

f.dvg .;a isrer {d;Ska y÷kd .ekSfuka wk;=rej fmÜáh uqød ;nd 8'25 g muK ñksh fld<U m%Odk wêlrK ffjoH ks,OdÍ ld¾hd,hg /f.k .sfha w;r" fm'j' 8'45 g muK fuu >d;kh jQ ia:dkh mÍlaIdj i|ydo ffjoH lKavdhu iyNd.S jQy'
Embilipitiya death: Sumith Prasanna's body exhumed


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...