බලු එන්නත PHI ට විදලා ..!

dog vaccinations to Phi lankauyck fi!LH mÍlaIljrhl= .sßW,a," kdrxf.dv m%foaYfha§ iqkLhl=g c,NS;sld tkak;la ,nd foñka isáh§ ìu;ska meñ‚ mqoa.,hska fofokl= isßkacrh Wÿrdf.k tu tkak; ks,Odßhdg ú§u ksid Tyq jydu fmf¾od ^07& rd;%S oUfo‚h frday,g we;=<;a lr we;'

ìu;aj isá mqoa.,hska fofokdf.ka tla whl= ‍fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k we;s w;r wfkla mqoa.,hd .sßW,a, m%foaYfhka m,d f.dia we;'

kdrxf.dv m%foaYfha ovdjf;a hk n,a,ka yd ksfjiaj, we;s lrk n,a,ka tkak;a lsÍu i|yd uyck fi!LH mÍlaIljreka lKavdhula fmf¾od ^07& kdrxf.dv m%foaYhg f.dia we;' ;%sfrdao r:hlska meñ‚ whl=f.a iqkLhl= tkak;a lrñka isá wjia:dfõ t;ekg ìu;ska meñ‚ h;=remeÈlrejka fofokl= ud¾.h weysrejhs fpdaokd k.ñka we;sjQ nyskania ùula ÿrÈ. hdfuka n,a,kag tkak;a lrk isßkacrhla /f.k tla ks,Odßhl=g tkak;a lr we;'

.sßW,a, ‍fmd,sia ia:dkdêm;s m%Odk ‍fmd,sia mÍlaIl m%idoa uokdhl uy;d we;=¿ lKavdhula ‍fmd,sia úfYaI ld¾hdxY iydh we;sj ieÕj isá tla iellrejl= w;awvx.=jg f.k we;' Tyq wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;h'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...