ගව මුත්‍රා London වෙළඳපලේ

Cow urine sold alongside food in London shops
t<fokqkaf.ka ,nd.kak lsß îug .ekSu fukau fmdaIHodhS wdydr njg m;a lr ñksia mßfNdackhg .ekSu;a nyq,j isÿjkakls'

tfy;a .jhskaf.a uq;%d ñksia mßfNdackh i|yd ,kavkfha fj<|ie,a j, úlsŒug ;nd we;s nj jd¾;d ùu fndfyda fofkl= n,dfmdfrd;a;= fkdjQ isÿùuls' tx.,ka;fha ,kavka kqjr wdikkafha we;s fjdÜ*¾â yf¾ l%sIaKd wdrdufha úOdhl l<ukdldrjrhd mjik wdldrhg Tjqka .j uq;% wf,ú lsÍu wrUd we;af;a óg oYl .Kkdjlg fmr §h'

wdishdkq iïNjhla we;s ì%;dkH jeishkaf.ka .j uq;% i|yd muKla fkdj f.du i|yd o b,a¨‍ula we;s njhs Tyq m%ldY lf<a' Tjqka tajd wd.ñl mqo mqcd meje;aùu i|yd muKla fkdj T!IOhla f,i;a Ndú;d lrk njhs Tyq woyia lrkafka' ,kavka kqjr we;eï fj<|ie,a j, fnda;,a lrk ,o .j uq;%d úlsŒug ;nd ;sfnk w;r th ì%;dkH kS;sh wkqj kS;Hkql+, fkdjk njg;a u; m<ù ;sfnkjd'

^ììiS mqj;a fjí wvúh weiqfrka&
my; oelafjkafka .jhskaf.a uq;%d mdkh lrk bkaÈhdfõ úäfhdajls 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...