ශිරන්තිගේ ගෙයක් FCIDයේ පරික්ෂාවට

FCID launches investigations into two-storey house in Mount Lavinia
fld<U - .d¨‍ mdf¾ .,alsiai ñys÷ udjf;a fouy,a ukaÈrhla fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih úiska wo ^15& mÍlaIdjg ,lal< nj jd¾;d fõ'

fuu ukaÈrfha ‘uevï Ysrka;s úl%uisxy rdcmlaI‘ hkqfjka mqjrejla iúlr we;s w;r ksjfia fldgila fï jkúg bÈlr wjika lr ;sfí'


tys PdhdrEm my;ska'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...