විදුලිය කැපීමෙන් වාර්තාවක්

power cut
Bfha miajre 02'30 isg rd;‍%S 09'30 m uK jk f;la meh 07l muK ld,hla Èjhsk mqrd isÿj ;snQ úÿ,sh ì| jeàu jir 20lska muK furg isÿ jQ úYd,;u úÿ,sh ì| jeàu nj ,xld úÿ,s n, uKav, wdrxÑ ud¾. mjihs'  fu;rï §¾> úÿ,sh is|,Sula isÿ jQfha 1996 jif¾§ jk w;r tao rg mqrd fkdfõ' we;eï wjia:djl úúO fya;= ksid úÿ,sh mQ¾j oekqï§ulska úikaê lrkq ,enqfõ f;dard.;a m‍%foaYj,hs'

uyskao hq.fha§ fkdfrdÉfpda, n,d.drh C%shd;aul lsÍug fmro rg mqrd wLKavj úÿ,sh ,nd ÿka w;r fldá ixúOdkh úiska fld<Tg fndaïn .ioa§ mQ¾j oekqï §ulska f;drj úÿ,sh úikaê flreKo Bg lsisÿ uyck úfrdaOhla fkdi;=gla m, jQfha ke;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...