කුඩු වසන්ත දිවයිනට

 Sri Lankan drug dealer 'Kudu Wasantha' on whom an international warrant in sri lanka nowcd;Hka;r u;al=vq cdjdrïlrefjl= jQ l=vq jika; fyj;a jika; fukaäia úfoaY rgl§ w;awvx.=jg .ekSfuka wk;=rej wo ^26& Èjhskg /f.k ú;a ;sfnkjd'

jika; fukaäia fyj;a l=vq jika; hk kñka m%p,s;j ysgmq fï mqoa.,hd miq.sh ldf,u ,xldfõ ysáfha keye' Tyq m,d .syska ;snqfka 2013 jif¾ isoao jqKq isoaêhlska miqjhs' lgqkdhl .=jkaf;dgqmf,a úfYaI wuq;a;kaf.a m¾hka;fhka rdcka;ka;aßl .=jka n, m;%hla ysñ ,hsìßhdkq cd;slfhla l=vq lsf,da 80la wrka hkak yooa§ f¾.=jg fldgq jqKd'

Tyqf.ka l< m%Yak lsÍï j,§ ;uhs jika;f.a cd;Hka;r u;aorejH yqjudre cdjdru .ek fy<s jqfKa'

ta wkqj fmd,Sish jika; w,a,kak mÍlaIK lrk w;r;=f¾ Tyq ráka m,d .shd' jika;g tfrysj cd;Hka;r jfrka;=jla ,nd .;a fmd,Sish l< mÍlaIK j,§ fy<s ù ;sfnkafka jika;g ,xldfõ ,laI 8000lg jeä foam,la ysñ njhs'

fï w;r;=r ;dhs,ka; fmd,Sish w;awvx.=jg .;a jika; fukaäia keue;a;d wo .=jka uÕska /f.k ú;a Y%S ,xldjg ndr ÿkakd' fï wkqj jika; r|jdf.k m%Yak lrk fmd,Sish Tyqg u;aorejH fpdaokdj,g jf.au uqo,a úY=oaêlrK mk; hgf;a;a kvq mjrkak kshñ;hs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...