විදුලි කමිටුව රැස්වේ

ceb commity
úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s wud;H rxð;a ishU,dmsáh ue;s;=udf.a iNdm;S;ajfhka hq;a úÿ,s .eg¿ ms<sn|j úiÿï fidhk ckdêm;s leìkÜ wkq lñgqj wÈ Èk miajrefõ ^19& úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Y;a;s wud;HdxYfha § /ia úh' fuu lñgqfõ fhdackd we;=<;a läkï j¾;dj tf,fnk 23 jkod Ndr§ug kshñ; w;r" mq¿,a jd¾;dj uila we;=<; bÈßm;a lsÍug bÈßm;a lsÍug kshñ;h'

úÿ,sn, laI;‍%fha ;dlaI‚l fjkialï l<ukdlrKh" mqk¾ckkSh n,Yla;s m‍%Njhka fhdod .ekSu" yÈis wdmodjka i|yd uqyqK§u we;=¿j wdikakfha isÿ jQ úÿ,s ì|jeàï iïnkaOfhkao lreKq bÈßm;a lsÍug kshñ;h'

wud;H iqis,a fma‍%uchka;" wud;H mdG,S pïmsl rKjl" wud;H pkaÈu ùrlafldä" wud;H id., r;akdhl" ksfhdacH wud;H wð;a mS fmf¾rd" ksfhdacH wud;H trdka úC%ur;ak hk uy;ajreka fuu lñgqfõ fiiq iudðlhka fõ'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...