නාමල්ට නඩු

namalysgmq ckm;s mq;a md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI we;=¿ 8 fokl=g tfrysj uqo,a úY=oaêlrK mk; hgf;a fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d yuqfõ fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih wo ^9& kvq mejÍh'

remsh,a fldaá fod<y yudrla fhdojd thd¾ ,xld wdh;khg fiajd imhk .j¾ia fldamf¾Ika m%hsjÜ ,sñgâ wdh;kh ñ,g .ekSu iïnkaOfhka fuu kvqj mjrd we;'

kdu,a rdcmlaI yer b;sß y;a fokdg ráka msgùu ;ykï l< ufyaia;%d;ajrhd tu wdh;kh kñka we;s nexl= yd uQ,H wdh;k yhl ;ekam;= w;aysgqùugo ksfhda. lf<ah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...