විදුලි කපන්නේ නෑලු

power cuts will not be imposed as there is no need for such power cuts.
bÈßfha§ meh 3l ld,hla i|yd úÿ,sh úikaê lsÍug lghq;= lrk njg jd¾;d jqKq w;r tf,i úúO m%foaYj,g úÿ,sh úikaê lrk fõ,djka i|yka ld,igykla úÿ,s n, uKav,h úiska m%ldYhg m;alr ;snqKd'

flfia kuq;a fï jk úg jd¾;d jkafka úÿ,sh lemSu úÿ,s n, wud;HxYfha kshufhka k;r l< nj weue;s udOH f,alï me;=ï meial=j,a lshhs'fï wkqj Y%S ,xldj l,dm y;rlg fnod wo isg 31 olajd úÿ,sh lemSug fhdað;j ;snQ ;SrKh w;aysgqùug kshñ; njo Tyq lshhs'

tfia udOH f,alïjrhd m%ldY l< kuq;a .ïmy yd uykqjr m%foaY lsysmhl úÿ,sh lmd we;ehs mÈxÑlrefjda lsh;s'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...