අද රැළියට ප්‍රසන්න නෑ

prasanna
taldnoaO úmlaIh ixúOdkh lrk ck /<sh wo fld<U yhsâ msáfha§ meje;afjhs'tlai;a cd;sl mlaI wdKavqj f.k hk jevms<sfj<g úfrdaOh m< lsÍula jYfhka fuu /<sh mj;ajk nj taldnoaO úmlaIh i|yka lf<ah'

fuu ck /<sh ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a m%Odk;ajfhka meje;afjk w;r taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrk ish¨‍ uka;%Sjreka fï i|yd tlaùug kshñ;h'

flfiafj;;a wo Èkfha meje;afjk /<sh i|yd taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrk md¾,sfïka;= uka;%S m%ikak rK;=x. uy;d iyNd.S fkdjk nj i|ykah'ta uy;d úfoia.;ùu fya;=fjka fuu ck /,shg iyNd.S fkdjk nj jd¾;d fjhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...