වෙබ් වාරණයක් නෑ

maithripala
fjí wvú jdrKh lsÍug ;Skaÿjla f.k fkdue;s nj;a" tfia fjí wvú jdrKh lsÍula fkdlrK nj;a" ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d lshhs'ckm;sjrhd úiska fjí wvú jdrKh lsÍug ;SrKhla f.k we;s njg me;sr we;s rdjh ms<sn|j l< úuiSul§ ta uy;d fï nj lshd isáfhah'

ck;djg läkñka f;dr;=re oek.ekSug we;s udOHla f,i ,xldfõ fjí wvú ckm%sh fjñka we;s njo lS ckm;sjrhd tajd jdrKh lsÍug ;ud lsis lf<l lghq;= fkdlrK njo lshd isáfhah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...