ආරක්ෂාව බිඳවැටිලා

namalY%S ,xldfõ cd;sl wdrlaIdj ì| jeáu fya;=fjka jk j.lSu j;auka rch ndr.; hq;= nj md¾,sfïka;= uka;%s kdu,a rdcmlaI uy;d i|yka lrhs'

hdmkfhka urdf.k uefrk fndaïn lÜg,hla we;=¿ mqmqrK øjH f;d.hla fmd,sia w;awvx.=jg .ekSu iïnkaOfhka ish Üúg¾ .sKqfuka woyia olajñka Tyq fï nj i|yka lrhs'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...