වතුර කපන්න යයි

mj;sk oeä úh<s ld,.=Kh;a iuÕ c,h iSudlr ,nd§ug isÿjk nj cd;sl c,iïmdok yd c,dmjyk uKa‌v,h mjihs'

m%Odk c,dY yd c, uQ,dY% is£heu ksid mdkSh c,h wrmsßueia‌fuka Ndú; lrk f,i o uKa‌v,h ck;djf.ka b,a,d isà'

uOHu l÷lrfha we;eï m%foaYj, mj;sk W.% mdkSh c, .eg¨‍jg úi÷ula‌ f,i njqi¾ u.ska c,h fnodyeÍug m<d;a md,k wdh;k fï jk úg mshjr f.k we;s w;r flfia fj;;a tfia fnodyßk c,h mßfNdackh i|yd m%udKj;a fkdjk njg m%foaYjdiSyq ueisú,s kÕ;s'

m%Odk c,dYj, c, uÜ‌gu YS>% f,i my< neiSu;a iuÕ úÿ,s W;amdok lghq;= i|yd ndOd t,a, fjñka mj;sk nj jd¾;d fõ'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...