නෝ චාන්ස්

w,s mdáfh f,dl=u mÜgula or, miq.sh ckdêm;s Pkao lfÜ mla‍I ud/ lr, wksla me;a;g mekmq uy;a;fhla bkakj'
Wkakefya miq.sh ldf,u wdmyq w,s mdáhg hkak g%hs l<dg mdáfhka kï lsisu nq/,la ,enqfK keye'

b;ska miq.sh ojil Wvrg m<df; f,dl= k.frl ;snqK ysgmq ckdêm;s flfklaf. iu/ W;aifõlg mla‍Ifh f,dl= uy;a;h tkjh lsh, uqkakefyag wdrxÑhla ,enqK' ;ukag;a fï W;aifõg wdrdOkdjla ,eì, ;snqK ksid tf;kag .syska mla‍Ifh f,dl= uy;a;h yïnqfj,d mõ iudlr.kak;a ys;df.k fuhd W;aij iNdjg .shd¨‍'

mla‍Ifh f,dl= uy;a;h tkfldg;a wiqka .kak fj,dfj;a Wkakefya tlal yskdfj,d l;d lrkak jdr .Kkdjlau g%hs l<d¨‍' tal yß .sfha ke;s ;ek mla‍Ifh f,dl= uy;a;h wiqka .;a; ;ekg msámiafi wdifka jdäfj,d fiÜfjkak ne¨‍j¨‍' ta;a mla‍Ifh f,dl= uy;a;hf.ka fuhdg lsisu m%;spdrhla ,eì, keye''' reiaùu wjika fjkfldg jdyfka <Õg .syska l;d lrkak n,kfldg tlmdrgu f,dl= uy;a;h jdyfkka msg;afj,d .shd lsh,hs wdrxÑ'

fï ksid mla‍I ud/ l< ysgmq f,dl= ;ek ysf;a wud/fjka Wvÿïnr me;a;g .shd¨‍'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...