මාලිංගත් ඉන්දියාවට

Malinga flies to India; still recovering from 'bone bruise'
wndOhla fya;=fjka f,dal l=i,dk úiaihs úiai ;rÕdj,sh ioyd Y%S ,xld lKavdhu iuÕ bkaÈhdjg fkdf.dia m%;sldr ,nd.;a iqmsß fõ. mkaÿ hjk l%Svl ,is;a ud,sx. wo bkaÈhdj n,d msg;aj .shd'

ud,sx. fyg isg mqyqKq ieis ioyd Y%S ,xld lKavdhu iu. tlaùug kshñ; njhs jd¾;d jkafka' flfia jqj;a ud,sx. fujr f,dal l=i,dkhg tlajkafka kdhl;ajfhka bj;a lr we;s jgmsgdjlhs'

kuq;a ud,sx. m<uq ;r.hg tlajkjdo keoao hkak ;ju;a wúksYaÑ; njhs jd¾;d jkafka'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...