මොණර මස්වැද්දා හෙළිවෙයි

PEACOCK KILLER lankan revealedfudKfrl= ovhï lr uia lsÍfua isoaêhg wod< mqoa.,hd fua jk úg yÿkd f.k ;sfnkjd'Tyq oxfldgqj m%foaYfha m%isoaO jHdmdßlfhl=f.a nEK flfkl= njhs fy<s ù we;af;a'

wod< mqoa.,hd óg Èk lsysmhlg b;y;È kS;S úfrdaê .s‚ wúhla Ndú;fhka fudKrdg fjä ;nd ;sfnkjd'wk;=rej mÜg .id we;s njhs fy<s ú we;af;a'2015 jifra wf.dia;= udifha§ wdKuvqj m%foaYfha§ fuu isoaêh isÿj we;ehs uq,sl úu¾IKfha§ wkdjrK ù we;ehs ioyka'

Bg wod< PdhdrEm Tyqf.a f*ianqla .sKqfuys m%o¾YKh lr ;snqKd'b;d,sfha isg meñ‚ fuu mqoa.,hd fua ms<snoj jk ðú fomd¾;fuaka;=j  ish¨‍ f;dr;=re wkdjrKh lr f.k ;sfnkjd'  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...