කොණ්‌ඩයා අල්ලන්න මෙහෙයුමක්‌

Dunesh Priyashantha alias 'Kondaya'
úY%dñl kdúl yuqod ks,Odßhl=f.a f.j;a;g we;=¿ ù ksrej;ska wfYdaNk f,i yeisreKq nj lshk ÿfkaIa m%shYdka; fkdfyd;a fldKa‌vhd w;awvx.=jg .ekSu i|yd .ïmy fmd,sisfha úfYaI lKa‌vdhula‌ fmf¾od ^23 jeksod& oji mqrd fnïuq,a, m%foaYfha oejeka; fidaÈis fufyhqula‌ l%shd;aul lrk ,§'

tfy;a fldKa‌vhd ms<sn| lsisÿ f;dr;=rla‌ fidhd .ekSug fmd,sish iu;a ù ke;'

kdúl yuqod ks,Odßhdf.a f.j;a;g we;=¿ ù ksrej;ska wfYdaNk f,i yeisÍfï isoaêfhka miq fldKa‌vhd fnïuq,a, m%foaYh w;yer m,d f.dia‌ we;s njg f;dr;=re fmd,sish fj; ,eî we;'

fldgfo‚hdj fiahd oeßh lDDr wkaoñka >d;kh lsÍfï isoaêh iïnkaOfhka fldKa‌vhd fj; uq,ska fpdaokd t,a, ù ;snqK o miqj Bg jrolre jQfha Tyqf.a fidfydhqrd jk iuka ch,;a kue;a;dh'

fiahd >d;k isoaêh iïnkaOfhka iuka ch,;a kue;a;dg urK o~qju kshu lr Èk ;=kla‌ .; jkakg fmr fldKa‌vhd fnïuq,a, m%foaYfha kdúl yuqod ks,Odßhdf.a f.j;a;g we;=¿ ù ksrej;ska yeisÍu úfYaI;ajhls'fï wjia‌:dfõ fldKa‌vhd i;=j ;snQ ldka;d hg we÷ï lSmhla‌ o fmd,sish fidhdf.k ;sì‚'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...