මත්තල සත්තු එලවයි

maththala animal
u;a;, .=jkaf;dgqfmd< .=jka m:h wdYs%;j isák uqjka" j,a W!rka" fudkreka we;=¿ i;=ka t<ùu i|yd Bfha ^16od& WoEik 8'30 isg iji fol muK jk;=re úfYaI fufyhqula Èh;a flß‚'

fï fufyhqug jkÔù ks,OdÍka fukau 122 n<fiakd hgf;a jk 14 jeks .cnd frðfïka;=fõ ;=kajeks wdrlaIl n<uq¿j yd 10 .euqKq fyajd n< we‚fha ks,OdÍka yd Ng msßia 350la muK tlajQy'

.=jkaf;dgqfmd< l<ukdldr Wmq,a l,kaiQßh uy;d lshd isáfha .=jkaf;dgqfmd< mßY%fha jev lghq;= i|yd ndOdjla úh yels i;=ka bj;a lsÍfï úfYaI fufyhqug .=jka fiajd wud;H ksu,a isßmd, o is,ajd uy;df.a;a jkÔù wud;Hjrhdf.a;a wkq.%yh ,enqKq njh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...