යෝෂිතගෙන් පෙත්සමක්

Yoshitha Rajapaksa Files Fundamental Rights Petition
oekg rlaIs; nkaOkd.dr .; lr isák ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a mq;a fhdaIs; rdcmlaI we;=¿ isõ fofkl= úiska fYaIaGdêlrKhg uQ,sl whs;sjdislï ms<sn| fm;aiï bÈßm;a lr ;sfí'

;uka we;=¿ msßi iS'tia'tka wdh;kfha isÿj we;ehs mejfik uQ,H wl%ñl;djla iïnkaOfhka fpdaokd fldg w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr .; lr we;s nj fm;aiïlrejka ish fm;aiï u.ska fmkajd§ ;sfí'

tfia jqjo ;udg t,a,jk fpdaokd mokï úrys; neúka tlS fpdaokdj,ska ksoyia lr,Sfï ksfhda.hla ksl=;a lrk f,i;a";udf.a uQ,sl whs;sjdislï lvù we;ehs ksfhda.hla ksl=;a lrk f,i;a fm;aiï lrejka fYaIaGdêlrKfhka b,a,d ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...