මිතුරා කිව්ව පරස්පර කතාව

Social Media in Sri Lanka is reporting that Minister Patali Champika Ranawaka has attempted fleeing an accident
mdG,S pïmsl rKjl wud;Hjrhd meojQ nj lshk Ôma r:fha .eà ;=jd, ,enQ ika§ma iïm;a kue;s ;reKhd iuÕ .uka .;a Tyqf.a ñ;=rka fmd,sish fj; ,nd§ we;s lgW;a;r mria‌mr úfrdaë nj fmd,sia wdrxÑ ud¾. mjikjd'

 ika§ma iuÕ h;=remeÈfha msgqmi .uka lr ;=jd, ,enQ ;reKhdf.ka ñßydk fmd,sish  m%ldY ,ndf.k we;s w;r tu ;reKhd fmd,sishg m%ldY lr we;af;a wk;=ßka miq ;udg  isys ke;sjQ njhs'

frdayf,a§ isysh meñ‚ miqj ñ;=rka fofokd ;uka yuq ù wk;=rg ,la‌jQ Ôma r:h mojdf.k f.dia‌ ;snqfKa mdG,S pïmsl weue;sjrhdf.a ßhÿre úiska hehs mejiQ nj o Tyq i|yka lr ;sfnkjd'kuq;a ika§maf.a tu  ñ;=rka fofokd udOH iy  fmd,sish fj; m%ldY ,ndfoñka fuu wk;=r isÿl< Ôma r:h mojdf.k .sfha mdG,S pïmsl weue;sjrhd nj i|yka lr ;snqKd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...