විදුලි කප්පාදු නැහැ

c, úÿ,sn,d.dr wdY‍%s; c,dYj, c, uÜgï jeis fkd,eîu fya;= fldgf.k bÈßfha§ wvq jqjfyd;a th cd;sl úÿ,sn, moaO;shg n,fkdmdk wkaoñka l<udkdlrKh lsÍug lghq;= lrk nj úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s wud;H rxc;a ishU,dmsáh uy;d m‍%ldY lf,ah'  ta uy;d fï nj m‍%ldY lf,a kef.kysr m<df;a mdi,a n,Yla;s iudc msysgqùfï W;aijhg jõkshdj k.r Yd,dfõ § tlafjñks'

fuys§ jeä ÿrg;a woyia oelajQ wud;Hjrhd''

wmg Èklg fu.dfjdÜ 2200l muK b,aÆula mj;skjd' kuq;a fï Èkj, ta ;;ajh tall 200lska muK jeä ù ;sfnkjd' flfia kuq;a tu ;;ajh l<ukdlrK lrñka ;uhs wo ojfia wms fï ;;ajhkag uqyqK fokafka' ish¿ fokdu tlaj lemùfuka fu.dfjdÜ 400l b;sßhla lr.kakg mq¿jkakï wmg lsisu wNsfhda.hla kE' th wd;aóh j.lSula úÈhg ie,lSu b;d jeo.;a' hehso mejiShRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...