කැලණි ගඟගේ අසූචි

Thousands Of Lives At Risk Kelani River Contamination
weÕ¨‍ï l¾udka; Yd,d jHdmdßl ia:dkj, yd ls;=,a., ixpdrl l,dmfha we;s fydag,aj, jeisls<s k< .Õg yrjd we;s neúka le,‚.fÕa c,hg úiîc yd wiQÑ ñY% ù we;s neúka mdkh lsÍug kqiqÿiq nj lrk ,o mÍla‍IKhl § fy<sù we;ehs háhkaf;dg m%dfoaYSh f,alï fla'tï' l=,r;ak uy;añh mejeiqjdh'

weh tfia m%ldY lf<a lDIsl¾u lñgqj lE.,a, Èid f,alï wfíúl%u jkiQßh uy;df.a m%Odk;ajfhka Èid f,alï Y%jKd.drfha§ meje;s wjia:dfõ§h'

fuys§ ;jÿrg;a woyia oelajQ m%dfoaYSh f,alï;=ñh

le,‚ .Õ wjg mßir n,mEï b;d úYd, njo" wkjir f.dvkeÕs,s bÈfjñka mj;sk njo fïjd bÈlsÍï i|yd m%dfoaYSh iNdfõ wkque;sh ,ndf.k fkdue;s njo c, iïm;a uKav,hg fï .ek oekakqjo ta wh fï i|yd mshjr f.k fkdue;s njo" jeisls<sj, k< .Õg yrjd ;sfnk njo tu k<j, lma tlla iúlr ;sfnk w;r ta lma tl ke;akï uqäh jik l%u yod ;sfnk neúka rd;%shg yd jeis Èkj,§ fï uqäh bj;alr .Õg wmøjH .,dhEug i,iajd ;sfnk njo lSjdh'

wkjir bÈlsÍï kS;s.; fj,d ke;s njo ixpdrl uKav,h yd m%foaYSh iNdfjka fuu bÈlsÍï i|yd jd¾;d b,a,d ;sfnk kuq;a fuf;la ta ms<sn| jd¾;d ,nd§ ke;s njo" mßir wud;HdxYfhkao mÍla‍IK lr Tjqkao mejeiqfõ fuys c,h wmú;% ù we;s njo lS f,alïjßh wkjir f.dvkeÕs,s i|yd kS;suh lghq;= lsÍug iQodkï lr ;sfnk njo lSjdh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...