හමුදාව අඩු කරලා..!

Mangala Samaraweera
Y%S ,xld yuqodfõ Yla‌;sh ishhg 37 lska wvqlr we;s w;r th ;jÿrg;a l%shd;aul lrk nj úfoaY lghq;= weue;s ux., iurùr uy;d weußldfõ fjdIskagka kqjr§ m%ldY lr we;'

bÈß i;s lsysmh ;=< W;=f¾ bvï wla‌lr 600 la‌ ksoyia‌ lrk nj;a hqo yuqodj úiska mj;ajdf.k hk W;=re kefÛkysr fydag,a lsysmhla‌ isú,a ck;djg ,ndfok nj;a fyf;u ;jÿrg;a m%ldY lr ;sfí';%ia‌;jd§ u¾ok mk; fjkqjg kj flgqïm;la‌ rchg bÈßm;a lr we;s nj mejiQ weue;sjrhd ;%ia‌; u¾ok mk; b;d bla‌ukska bj;a lrk njo i|yka lr we;'

Y%S ,xldfõ 180"000 l yuqodj ishhg 37 lska wvqlrk njo Tyq lshd isáfhah'Y%S ,xldfõ yuqod Yla‌;sh wvql< hq;= hEhs uE;l§ furgg meñ‚ udkj ysñlï flduidßia‌ fihsoa rdoa yqfiaka l=ure b,a,d ;snq‚'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...