මහින්දගේ ආණ්ඩුව හොර ගුහාවක්

athauda seneviratne mahinda
˜‍jHjia:dj wkqj fojrlg jeä jdr .Kkla ckdêm;sjrKhg ;r. lrkak nE' ta jHjia:dj Ôú;h ;sfhkl,au ;r. lrkak mq¿jka f,i fjkialï l<d' wmsg;a rfcla bkafka lsh,d iskaÿ lshk fldg t;=udg yß fcd,s't;=udj uqrex.d w;af;a ;sínd' iuyre ys;=fõ ljodj;a mrÈkafka lsh,d' yrl=kag lkak ú;rla we;s' ta;a ñksiaiqkag lkak ú;rla ;snqKdu uÈ lsh,d t;=udg f;arefKa kE' hehs Y%S ,xld ksoyia mlaIfha ysgmq fcHIaG weue;s w;djqo fifkúr;ak uy;d mejeiSh'

ysgmq weue;sjrhd fï nj m%ldY lr isáfha ;srmamkfha msysá Y%S ,xld ksoyia mlaI ld¾hd,fha § ñyska;,d wdikfha l%shdldÍka msßila wu;ñks' fï yuqjg Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uy f,alï weue;s ÿñkao Èidkdhl "ysgmq ksfhdacH weue;s ví'î' talkdhl uy;ajre o iyNd.S fjñka woyia oelajQy'

tys § jeäÿrg;a woyia oelajQ ysgmq weue;s w;djqo fikúr;ak uy;d fufia o lSh'

˜‍uyskao rdcmlaI uy;dg 2010 jif¾ ue;sjrKfhka miafia fï rfÜ .eg¨‍ y÷kd .kak neß jqKd' ;snqK jHjia:dj wkqj fojrlg jeä jdr .Kkla ckdêm;sjrKhg ;r. lrkak nE' ta jHjia:dj Ôú;h ;sfhkl,au ;r. lrkak mq¿jka f,i fjkialï l<d'

rfÜ kS;sfha idOdrK;ajhla ;snqfKa kE'rgu fydr .=ydjla fj,d ;snqfKa' fldhs wdKavqfj;a fydre ysáh nj we;a;' myq.sh ld,fha rg yeu ;eku fydrlu ;snqKd' ck;dj ta foaj,aj,g wlue;s jqKd'Tlafldu fydre fkfuhs' fydre jeä jqK tlg ck;dj wlue;s jqKd'ta ksid fï rgg jev lrmq kdhlhd" jev lrmq mlaIh ue;sjrKfhka mrdchg m;a jqKd'

yenehs wms ld w;r;a bkakjd lemqj;a ks,a" lemqj;a fld<" lemqj;a r;= lsh lshd wfma fydrd wmg fyd|hs lshk fldgil=;a' ysgmq ckdêm;s;=ud ys;=fõ thd ljodj;a mrÈkafka kE lsh,d'wms lsõjd wjqreÿ 2lg l,ska ue;sjrKh fkd;shd ta wjqreÿ 2 § j;a ck;djg <x fjuq lsh,d' wms lsõj foaj,a weyqfõ kE'fcda;sIHldrfhdhs" f.or whhs lshk foaj,a wy,d Pkafolg .syska merÿkd' fldfydñka fldfydu yß uyskao rdcmlaI uy;dg wdfha fï rfÜ kdhlhd fjkak jHjia:dkQl+,ju yelshdjla kE'˜‍
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...