විදුලිය කැපීම දිගටම

fkdfrdÉfpda, ;dm n,d.drh ì|jeàu fya;=fjka bÈß Èk 4 ;=,§ Èjhsk mqrd tla tla m%foaYj,g úáka úg úÿ,sh wekysàula isÿ úh yels nj ,xld úÿ,sn, uKav,h mjikjd'

tu úÿ,sh wek ysàu Èklg mehla fyda meh folla muk ld,hla isÿúh yels njhs jd¾;d jkafka' flfia fj;;a fld<U Èia;%slh ;=, úÿ,sh wek ysàu j<lajd .ekSug Wmßu W;aiyd .kakd njhs úÿ,sn, uKav,h mjikafka'

hdka;%sl fodaIhla fya;=fjka Bfha Èkfhao úÿ,sh wek ysg ;snqKd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...