ලොව උණුසුම්ම මාසය

HEAT MONTH
f,dal WIaK;ajh by< heu fya;=fjka 2016 jif¾ fmnrjdßh f,dj fuf;la‌ jd¾;d jQ WKqiqïu udih nj weußldfõ cd;sl iuqøSh yd jdhqf.da,Sh ixúOdkh lshhs'

jir 1880 isg jdhqf.da,Sh WKqiqu ms<sn| o;a; i,ld n,d tu wdh;kh fï fy<sorõj isÿ lr we;'fï jk úg Y%S ,xldfõo WKqiqu jeäùu ksid t<suyfka l%Svd lsÍu fukau jHdhdï lsÍuo kqiqÿiq nj okajd we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...