සන්ධානයේ නව ‍ලේකම් මහින්ද

 Mahinda Amaraweera
tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha kj uy ‍f,alïjrhd f,i Y%S ,xld ksoyia mlaIfha Wm ‍f,alïjrfhl= jQ uyskao wurùr m;a lsÍug kshñ;j we;ehs foaYmd,k wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs' tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha uy ‍f,alï f,i lghq;= l< uydpd¾h úYajd j¾Kmd, uy;d wNdjm%dma; ùfuka ysiajQ tu Oqrh i|yd uyskao wurùr m;a l< hq;= hehs fhdackd bÈßm;a ù ;sfí'

fï w;r tu Oqrh i|yd ;j;a kï lsysmhla ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiakg bÈßm;a ù we;s nj o tu wdrxÑ ud¾. i|yka lf<a h' tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha uy ‍f,alïjrhd m;a lsÍfï n,h ikaOdkfha iNdm;s" ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiakg mejeÍ we;' bkamiq tys úOdhl iNdj /iaù wkqu; lsÍug kshñ;h'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...