විදුලිය කැපිල්ල ඉවරයි

power cut
fï jk úg wLKavj úÿ,sh iemhSug yels nj ,xld úÿ,sn, uKav,h mjikjd'Bg fya;= ù we;af;a fkdfrdÉfpdaf,a ;dm úÿ,sn,d.drfha úÿ,s W;amdok lghq;= Bfha ^17& miajrefõ isg ils‍%h ùu fya;=fjka'

ta wkqj fu.dfjdÜ 600l úÿ,s Odß;djla fï jk úg cd;sl moaO;shg uqodyefrkjd'tneúka úÿ,sh úikaê lsÍulska f;drj wLKavj úÿ,s iemhqu ,nd§ug yelshdj Wod jQ njhs úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s wud;HxYfha ixj¾Ok wOHlaI iq,laIK chj¾Ok uy;d m‍%ldY lf<a'

Bfha ^17& Èkfha isg wLKavj úÿ,s iemhqu ,ndfok njg úÿ,sn, uKav,h óg fmr m‍%ldY lr ;snqKo Bfha ^17& Èkfhao wjia:d lsysmhl§ m‍%foaY /il úÿ,s iemhqu ì| jeà ;snqKd'

flfia fj;;a úÿ,sn, moaO;sfha we;s fodaI ksrdlrKh i|yd wju jYfhka ;j;a udi 3l ld,hla .; jkq we;s njhs úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s  ksfhdacH wud;H wð;a mS' fmf¾rd uy;d i|yka lf<a'

úÿ,s ì| jeàu je<elaùu i|yd .; yels fláld,Sk ls‍%hdud¾. mss<sn| oekgu;a f;dr;=re /ia lrk njhs ksfhdacH wud;Hjrhd m‍%ldY lf<a'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...