අකුණු හා සුළං සමග වැසී

thunder shower
bÈß Èkj,§ m%n, wl=Kq" ;o iq<x iuÕ jeiS weo ye,sh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=fõ wOHla‍I ir;a fma%u,d,a uy;d Bfha ^27 jeksod& mejiSh'

fï ksid wl=Kq yd iq<x wdÈfhka m%fõYï jkakehs o ta uy;d ck;djf.ka b,a,d isáfhah'

úfYaIfhka wo ^28 jeksod& Èkfha W;=r" W;=reueo" kef.kysr" W!j" ol=K hk m<d;aj,g m%n, wl=Kq iuÕ ;o iq<x we;súh yels nj o wfkla‌ m<d;aj,g o iji 2'00 ka miq .s.=reï iys; ;o jeis weoye,sh yels nj o fyf;u i|yka lr isáfhah'


jeis weoye,Su;a iuÕ Èjhsfka úh<s ld,.=‚l ;;a;ajh uÕyeÍ .sh o wêl WIaK;ajh ,nk uehs ui uq,a i;sh ola‌jd n,dfmdfrd;a;= úh yels nj o ta uy;d lshd isà'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...