මන්ත්‍රිවරුන්ට එරෙහිව නඩු

sunanda
j;alï yd nerlï m%ldY fï ui 31 jeksodg fmr ,nd fkdÿka md¾,sfïka;= uka;%sjreka yd uy ue;sjrKhg ;r. l< wfmalaIlhkag tfrysj kvq mejeÍug lghq;= lrk njg ue;sjrK fldñifï iNdm;s uyskao foaYm%sh wk;=re wÕjhs'

j;alï yd nerlï m%ldY ,nd fkdfok whl=g ue;sjrK mk; wkqj ,ndÈh yels o~qju jk remsh,a 100l ovhla mekfjk nj;a fyf;u lSh'

j;alï yd nerlï m%ldY ,nd fkdfok wfmalaIlfhda yd uka;%sjrekaf.a m%cd whs;sh hï ld,iSudjlg wfydais l< yels jk mßÈ kS;s ixfYdaOkh lsÍu i|yd fhdackdjla fldñifï Pkao kS;s lñgqjg bÈßm;a lrk njo fyf;u lSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...