කුමාර් වසරක් හිරේට

Kumar Gunaratnam sentenced to one year in prison
wkjirfhka Y%S ,xldfõ /£ isáh§ w;awvx.=jg .;a fmrgq.dó iudcjd§ mlaIfha l=ud¾ .=Kr;akïg jirl ,sys,a jev iys; isr o~qjula kshu lsÍug lE.,a, ufyaia;%d;a m%ikak w,aúia uy;d wo ^31& ksfhda. l<d'

lE.,a, ufyaia;%d;a wêlrKfha kvqj úNd. úh' l=ud¾ .=Kr;akï miq.sh ckjdß udifha§ Y%S ,xldjg meñŒfuka miqj kS;súfrdaëj /£ isàfï fpdaokd u; w;awvx.=jg .kq ,eîh' Tyqg wjia:d lsysmhl§u wem §u m%;slafIam úh'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...