අගමැතිගෙන් නිවේදනයක්

Prime Minister Ranil Wickremesinghemeh 8lg wdikak ld,hla rgmqrd Bfha ^13& isÿjQ úÿ,s ì|jeàu iïnkaOfhka w.‍%dud;H rks,a úC%uisxy uy;d wo ^14& úfYaI ksfõokhla ksl=;a l<d'

isÿjQ úÿ,s ì|jeàu iïnkaOfhka rch fjkqfjka ;uka n,j;a lK.dgqj m< lrk njhs w.‍%dud;Hjrhd tu ksfõokfhka wjOdrKh lrkafka'

flál,la ;=< wjia:d 3l§u fujeks úÿ,s ì|jeàï isÿjqKd' th b;d nrm;< ;;a;ajhla njo fujeks isÿùï i|yd ;jÿrg;a iudj Èh fkdyels njo w.‍%dud;Hjrhd ksl=;a l< ksfõokfha i|yka'

úÿ,s ì|jeàï i|yd j.lsj hq;= md¾Yajhka iy mqoa.,hska y÷kd.ekSug oekug;a úu¾Yk wdrïN lr we;ehs o w.‍%dud;H rks,a úC%uisxy uy;d mjikjd'

j¾;udkhg yd wkd.;hg iß,k ksis ie,eiaula úÿ,sn, uKav,hg óg fmr fkd;snqKq njhs Tyq isysm;a lrkafka' ta ksid ndysr foaYSh yd úfoaYSh WmfoaYjrekaf.a iydh ,nd.ksñka kj ie,eiaula ilia lrk njo w.‍%dud;Hjrhd mjikjd'

wod< ksfõokh my;ska n,kak

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...