ගණිකාවන් සැපයූ රියැදුරු මාට්ටු

prostitute lanka
cx.u ÿrl:k yryd iïnkaO ù .‚ld jD;a;sfha fhÿKq ldka;djka m%jdykh lrk ,o ;%sfrdao r:hla tu ldka;djka ;sfofkl= iuÕ je,sfõßh fmd,sish uÕska je,sfõßfha r;=miaj, m%foaYfha§ w;awvx.=jg .kq ,enQy'

fmd,sish úiska Wmdh ¥;fhl= fhdojd ,ndfok ,o ÿrl:k weu;=ulg wkqj Tjqka r;=miaj, m%foaYhg tñka isáh§ fufia w;awvx.=jg f.k we;' fï i|yd fudjqka fï ;%s‍frdao r:hu fhdodf.k ;sfnk njg ;yjqre ù ;sfí'

fudjqka .,akEj yd nÿ,a, hk m%foaYj, mÈxÑldßhka jk w;r Tjqkaf.a jhi wjqreÿ 20" 30 yd 35 fj;s' ;%sfrdao r: ßheÿrd ìh.u m%foaYfha mÈxÑlrefjls'

fudjqka ìh.u m%foaYfha fkajdisld.drhl kej;S /lshdjg hk uqjdfjka b| .‚ld jD;a;sfha kshe<S we;ehs fmd,sia mÍlaIKj,§ fy<súh'

fï ldka;djkaf.a myi ,nk msßñkaf.ka mehlg remsh,a fooyil muK uqo,la whlrk nj mjik w;r ta wkqj tla ldka;djla Èklg remsh,a wgoyil muK uqo,la Wmhk nj o lsh;s'

fï ;%sfrdao r: ßheÿrd we;=¿ ldka;djka ;sfokd .ïmy ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug lghq;= lr ;sì‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...