කුඩුත් සමඟ 'මන්ත්‍රි කන්නා' අල්ලයි

kudu - manthri kanna arrestedbkaÈhdfõ isg zlsUq,we< .=kdz iy ziqf¾Ia lkakdz kue;s u;aøjH cdjdrïlrejka úiska fufyhjk furgg ryfia tjkq ,nk u;aøjH cdjdru lrf.k hk Tjqkaf.a f.da,hl= jk zuka;%s lkakdz kñka y÷kajk lkm;s rfïIa l=udr kue;s iellre remsh,a fldaá myla jákd fyfrdhska f;d.hla iuÕ fmd,sia u;aøjH ld¾hdxYh uÕska w;awvx.=jg f.k ;sfí'

iellre ;%sfrdao r:hlska tu fyfrdhska f;d.h je,sir m%foaYhg /f.k hñka isáh§ fmd,sia u;aøjH ld¾hdxYfha ks,OdÍkag yiq ù we;'

fld<U - udoïmsáh m%foaYfha mÈxÑ whl= jk iellre jir lSmhlg fmr m%dfoaYSh foaYmd,khg iïnkaO ù uka;%s Oqrhla ,nd.ekSug W;aidy ord mrdch jQ whl= ksid Tyqg zuka;%s lkakdz ku mgne£ we;s njo fmd,sish i|yka flf<ah'

fï iellref.a {d;Ska nj lshk zf,dl= lkakdz" zfmdä lkakdz kñka y÷kajk iellrejka fofokl=o u;aøjH cdjdrï iïnkaOfhka nkaOkd.dr .; ù we;s njo Wiia fmd,sia ks,Odßfhla mejeiSh'

fï iellreo r|jd.ekSfï ksfhda. u; ;ndf.k m%Yak lrf.k hk njo fmd,sia u;aøjH ld¾hdxYh mejeiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...