ජැක්සන්ට විරෝධය

jackson anthony
ñyska;f,a m%dfoaYSh f,alïjrhd mjd oekqj;a fkdlr ñys÷ ysñhka jeä ñyska;f,a ft;sydisl mqoìu m%isoaO k¿ celaika weka;kSf.a fg,skdgHl miqìulg fhdod .ksñka rE.; lsÍug bv§fuka tys mQckSh;ajhg yd f.!rjhg úYd, le<e,la isÿjk nj ñyska;f,a ck;dj mji;s'

rc l;djla uq,alrf.k fg,skdgHfha rE.; lsÍï fï Èkj, isÿfjhs'ñyska;f,a lkafoa ueou¿jg my<ska msysá lKaGl ffp;H wdikakfha msysá wgieg f,ka ^.,a.=yd& iy ngysr foiska msysá lgqiEhg kqÿre rdc.sßf,ka fï fg,s kdgH rE.; lsÍug fhdodf.k ;sfí'

lKaGl ffp;H wi, wgieg f,kaj,g wh;a tla f,kla bÈßmsg ldâfndaâj,ska ì;a;shla ks¾udKh lr we;s w;r tuÕska .,af,fka iajdNdúl fmkquo fjkia ù we;s whqre olakg ,efí'

ñyska;,a ft;sydisl mqoìfï fg,s kdgHhla rE.; lsÍug mqrdúoHd wOHlaI ckrd,ajrhd úiska wkqu;hla ,nd§ we;s nj wkqrdOmqr mqrdúoHd l,dm ld¾hd,fhka úuiQ úg tys ks,Odßfhla ;yjqre flf<ah'

tmuKla fkdj fg,skdgH rE.; lrk ia:dkj, mqrdúoHd wdrlaIl ks,OdÍka fukau fmd,sisho wdrlaIdjg fhdod ;sîu fya;=fjka ndysr mqoa.,hl=g fg,s kdgH rE.; lrk ia:dkj, PdhdrEmhla .ekSug mjd wjysr ù ;sì‚'

fï ms<sn|j ñyska;f,a m%dfoaYSh f,alï rejka talkdhl uy;df.ka l< úuiSfï§ lshd isáfha ñyska;f,a mqrdúoHd;aul iaudrl iys; N+ñfha fg,s kdgHhla rE.; lrk njg lsisjl=;a ;ud oekqj;a lr fkdue;s njh'

ñys÷ udysñhka Y%S ,xldjg nqÿ oyu y÷kajd ÿka f,dal fn!oaO ck;djf.a w;s mQckSh isoaOia:dkhl" fmr uy ry;=ka jykafiag jev isàug rc orejka úiska ilid mQcd l< .,af,ka fg,skdgH rE.; lsÍug mqrdúoHd n,OdÍka úiska wjir §u .ek ñyska;f,a fndÿ ck;dj úu;sh m< lr;s' úfrdaOh m< lr;s'

mqrdúoHd iaudrl msysá m%foaYj, .il w;a;la lemqj;a" j<la yErej;a" fmd,a w;= fjf<|i,la bÈl<;a tajdg úreoaOj kS;suh mshjr .kakd mqrdúoHd fomd¾;fïka;=j uqo,a bmehSfï mrud¾:fhka fg,skdgH ksmojk fujeks jHdmdßlhkag Èk .Kkdjla mqrdu mqrdúoHd mßirh ys;= u;hg m%fhdackhg .ekSug bv fokafka flfia oehs ck;dj úui;s'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...