සංගා තේරීම් කමිටුවට

sanga - arawinda
wrúkao o is,ajd f.a iNdm;s;ajfhka kj l%slÜ f;aÍï lñgqjla m;a l, nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh ksfõokh lrhs'

Y%S ,xld ysgmq kdhl l=ud¾ ix.laldr" ysgmq l%slÜ l%Svlhka jk frdfïIa l¨‍ú;drK" rkað;a uÿreisxy yd ,,s;a l¿fmreu kj f;aÍï lñgqfõ fiiq idudðlhka fõ'2016$2017 jir olajd fuu m;aùï isÿ l, njhs l%slÜ wdh;kh ksfõokh lf<a'

ysgmq f;aÍï lñgqj ksis f;aÍï m%;sm;a;shla wkq.ukh fkdlsÍu yd Y%S,xld l%slÜ lKavdhu È.ska È.gu ,o mrdchka fuf,i kj f;aÍï lñgqjla m;alsÍug fya;=jQ njhs Y%S,xld l%slÜ wdh;kh i|yka lf<a'

Y%S ,xld lKavdhfï fjkia lï kj f;aÍï lñgqj f,dal l=i,dkh i|yd iyNd.S jk Y%S ,xld lKavdhfï fjkia lï lsysmhlau lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk nj jd¾;dfõ'

kdhl;ajfhka bj;ajQ ,is;a ud,sx. fjkqjg tlaÈk yd fgiaÜ kdhl wekacf,da ue;sõia úiaihs úiai lKavdhfï kdhl;ajh Ndr .ekSug kshñ; w;r ms;slrK wxYh Yla;su;a lsÍu i|yd ms;slre ,ysre ;sßudkak lKavdhug we;=,;a lsÍug fhdað; njhs i|yka jkafka'

kj f;aÍï lñgq idudðlhkajk l=ud¾ ix.laldr yd wrúkao o is,ajd hk fofokdu ,ysre ;sßudkak lKavdhfï isáh hq;=u l%Svlfhla nj ñka fmr m%ldY lr ;sfí'

wndOh iqjùfï n,dfmdfrd;a;=j u; ,is;a ud,sx. lKavdhug we;=,;a lrkq we;ehs n,dfmdfrd;a;= úh yels w;r ud,sx. Bfha ^iÿod& mejiqfõ ;ukaf.a wndOh f,dal l=i,dkfha Y%S ,xld m<uq ;r.hg fmr iqj jkq we;ehs ;ukag úYajdi njhs'

wo wÕyrejdod Woeik 10g kj f;aÍï lñgqj mj;ajk udOH yuqfõ§ lKavdhug isÿjk fjkia lï ksfõokh lrkq we;ehs n,dfmdfrd;a;=fõ'

úiaihs úiai f,dal l=i,dkh i|yd Y%S ,xld lKavdhu wo rd;%sfha bkaÈhdj n,d msg;aùug kshñ;hs'
Y%S ,xldj uqyqK fok m<uq ;rÕh meje;afjkafka ud¾;= ui 17 jeksodhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...