මහේල නිසා තිලංග කරපුදේ !

 Sri Lanka Cricket President Thilanga Sumathipala has criticised former national team captain Mahela Jayawardene
Y%S ,xld l%slÜ‌ wdh;kh iuÕ .súiqï .;jk ´kEu l%Svlhl=g jir folla‌ hk;=re lsisÿ úfoaYSh rgl mqyqKqlrejl= fyda WmfoaYlhl= f,i lghq;= lsÍug fkdyels jk mßÈ w¨‍;a mßÉfþohla tla lsÍug Y%S ,xld l%slÜ iNdm;s ;s,x. iqu;smd, uy;d ierfik nj jd¾;d fõ'

l%slÜ úpdrlhska fmkajdfokafka wod< fldgi .súiqug tla lsÍug iQodkï jkafka uE;l§ c.;a l%slÜ msáhg iuqÿka iqmsß l%Svl ufya, chj¾Ok tx.,ka; úiaihs - 20 l%slÜ lKavdhfï WmfoaYlfhl= f,i lghq;= lsÍug tlaùu ksid njhs'

;s,x." ufya,f.a tu ;SrKh úfõpkhg ,lalr ;ì‚'

iNdm;sjrhd m< l< woyiaj,g m%;spdr olajñka ufya, chj¾Ok wjOdrKhfhka lshd isáfha ztx.,ka; úiaihs - 20 lKavdhug Y%S ,xld lKavdhu i;= úfYaIs; Wmdh ud¾. ms<sn| f;dr;=re ,nd §u ish ld¾hh fkdjkz njhs'

Èk oyhl mqyqKq ld,h w;r;=r tx.,ka; l%Svlhkaf.a l%Svd l=i,;d j¾Okh lsÍu iïnkaOfhka jeä wjOdkhla fhduq flfrk njhs Y%S ,xld lKavdhfï ysgmq kdhlhd i|yka lf<a'

Tyq jeäÿrg;a fufiao mejiSh'

ztx.,ka; lKavdhu uf.ka n,dfmdfrd;a;= fjkafka Y%S ,xld lKavdhu i;= Wmdh ud¾. ms<sn| f;dr;=re ,nd .ekSu fkdfjhs' ta i|yd Tjqkag l%Svd úYaf,aIlhka iy mqyqKqlrejka isákjd' l%slÜ wdh;kh m< l< woyia .ek ug ;rula lk.dgqhsz ufya, chj¾Ok mjihs'

t<efUk f,dal l=i,dk úia‌ihs úia‌i l%slÜ‌ ;r.dj,sfhka miqj cd;sl lKa‌vdhfï l%Svlhkaf.a .súiqï w;aika lsÍu w¨‍;a wdldrhlg isÿlsÍug lghq;= lrk nj Y%S ,xld l%slÜ‌ iNdm;s ;s,x. iqu;smd, uy;d udOHg mjid ;sì‚'

ta wkqj l%Svlhka iy l%slÜ‌ wdh;kh w;r we;s fldka;%d;a;=jg w¨‍;ska mßÉfþo tl;=jk w;r fldka;%d;a;=jg wh;a l%Svlhka ixLHdj jeä lsÍu ms<sn|jo idlÉPd uÜ‌gfï mj;sk nj iqu;smd, uy;d mjihs'

Tyq fufiao mjid ;sfí'

˜‍wmsg fldka;%d;a;=jg wjYH l%Svlhka ixLHdj fldmuKo hkak mqyqKqlrejka iy fjk;a wxY iu. idlÉPd lrñka bkakjd' fldfydu jqK;a rfÜ l%slÜ‌ wdkd.;h iqrla‍Is; lsÍug yels fyd| .súiqula‌ l%Svlhkag w;aika lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjkjd'˜‍
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...