සිගරැට්‌ බීඩි ..!

sigarat bidi
îä ksIamdokh lsÍu i|yd iqrdnÿ n,m;%hla‌ ,ndf.k kS;s úfrdaë f,i is./Ü‌ ksIamdokh lr fnod yeß l=reKE., bínd.uqj m%foaYfha ksIamdokd.drhla‌ jg,d is./Ü‌ 105300 la‌ iu. tla‌ iellrejl= w;awvx.=jg .ekSug fld<U úfYaI iqrdnÿ fufyhqï tallfha ks,OdÍyq iu;a jQy'

iellre ÿïfld< fhdod .ksñka is.rÜ‌ ksIamdokh lr th îä njg yeÕùu i|yd îä fld< j¾Kfhka ojgkhla‌ T;d ;sî we;' w;awvx.=jg .;a is./Ü‌ f;d.fha jákdlu remsh,a ,la‌I 4 lg wêl njg .Kka n,d ;sfí' rchg iqrdnÿ ksIamdok nÿ jYfhka ,eìh hq;= wdodhï wysñùu fya;=fjka iellreg fpdaokd bÈßm;a lr iqrdnÿ fomd¾;fïkaa;=j u.ska remsh,a ,la‌I ;=kl iu: .dia‌;=jla‌ kshu lrk ,o w;r is.rÜ‌ ish,a, .sks ;nd úkdY lrk ,§' iu: .dia‌;= kshujQfha bínd.uqj m%foaYfha mÈxÑlrejl=gh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...