තවත් කුරුළු දඩයමක්

Peacock kills in Sri Lankan
fudKfrl= ovhï lr uia lsÍfua isoaêhla iïnkaOfhka fua jk úg f;dr;=re jd¾;d jkjd'b;d,sfha isg meñ‚ fuu mqoa.,hd kS;S úfrdaêj .s‚ wú Ndú; lrk fudKreka ovhï lrk njghs fua jk úg wkdjrK ù we;af;a'

wod< mqoa.,hd ó.uqfja wfhl= nj yÿkd f.k ;sfnkjd'  fua ms<snoj jk ðú fomd¾;fuaka;=jo úu¾Ikhla wdrïN lr ;sfnkjd'   wod<  mqoa.,hd iïnkaOfhka f;dr;=re wef;d;a  070 3303022 wxlhg oekqï fokak' 

 Peacock kills in Sri Lankan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...