නිදහසට බාධා කළ ආරක්ෂකයින් ඉවතට

Couples Barred From Entering Colombo Independence - Ranil
ksoyia p;=ri%fha wdrlaIdjg fhdojd isá wdrlaIl fiajh jyd bj;alrk f,i w.%dud;H rks,a úl%uisxy úiska ixialD;sl lghq;= wud;HxYhg ksfhda. lr ;sfí'

miq.sh Èfkl ksoyia p;=ri%fha úfõl iqfjka isá ;reK hqj<la tfia isàug wjir fkdue;s njg tys fiajfha fhdojd isá wdrlaIl ks,OdÍka fofofkl= úiska bj;a lsÍug lghq;= lr ;snq‚'

fuu ;reK hqj< úiska wod< wdlaIl ks,OdÍkaf.ka È.ska È.gu b,a,d ;snqfKa ;ud bj;a lsÍug fya;=jQ jro l=ulao hkakhs'

tfy;a ;udg tjeks msßia bj;a lsÍug n,h mjrd we;ehs fuu wdrlaIl ks,OdÍka úiska È.ska È.gu ;reK hqj<g neK jÈk whqre oelafjk ùäfhda oiqkla f*ianqla iudc cd,h ;=< È.ska È.gu jHdma; jQ w;r Bfha Èkfha ;reK msßila ksoyia p;=ri%hg meñK tys wdrlaIl fiajhg tfrysj ksy~ úfrdaO;djhlo ksr; úh'

flfia fj;;a fuu wjia:d‍jg meñ‚ ksfhdacH wud;H"wdpd¾h y¾I o is,ajd ksoyia p;=ri%fha isák ;reK fcdavq bj;alsÍug kS;suh yelshdjla fkdue;s nj tu isoaêhg iïnkaO wdrlaIl wxY ksfhdað;hskag oekqï § ;sfí'

wk;=rej tÈk iji w.%dud;Hjrhd úiska fuu wdrlaIl fiajh jydu ksoyia p;=ri%fha fiajfhka bj;a lr fjk;a wdrlaIl fiajhlg tys wdrlaIdj ndrfok f,i ixialD;sl lghq;= wud;HxYhg Wmfoia ,nd§ ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...