දිල්කාගේ සාදය

Dilka Samanmali's Daughter's First BirthdayforK rEmjdysks kd,sldfõ ksfõÈld È,ald iukau,S uy;añhf.a Èh‚hf.a WmkaÈk idoh miq.sh Èfkl mej;a jqKd'

ta i|yd ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d we;=¿ foaYmd,{hska iy l,dlrejka /ila o iyNd.S ù ;sfnkjd'' tu PdhdrEm my;ska"

Dilka Samanmalee's Baby Daughter's First Birthday


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...