මහින්ද ශ්‍රීලනිපය ගිල්ලා

Gamini Vijith Vijithamuni Soysa
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d Y%S,ksmh .s, oeuQ nj;a Tyq j;auka ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fj; tu mla‍Ih Ndrÿkafka ioaNdjfhka fkdjk nj;a jdßud¾. yd c, l<ukdlrK weue;s úð;a úchuq‚ fidhsid uy;d Bfha ^01 jeksod& mejiSh'

;ks mqoa.,hl= jgd tl, mla‍Ih f.dvke.S ;sîu mla‍Ifha úkdYhg fya;= jQ nj;a ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;dg mla‍Ih f,i ,enqfKa tu ld¾hd,h" ,l=K" mdg iy ld¾hd,fha jev lrk fiajlhd muKla‌ nj;a weue;sjrhd i|yka lf<ah'

ta uy;df.a fidfydhqre neis,a rdcmla‍I uy;d wjqreÿ folla‌ mqrd mla‍Ifha idudðlhkag idudðl ldâm;a ,nd fkd§ idudðlhkag mla‍Ifha wkkH;dj wysñ lrñka Y%S,ksmh ;u nQo,hla‌ njg m;alrf.k w¥ro¾YS l%shdms<sfj;l ksr;jqKq nj;a weue;sjrhd i|yka lf<ah'

rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ Bfha ^01 jeksod& meje;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ weue;sjrhd fuu woyia‌ mejiSh'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...