උඩුවේ හිමි 17 තෙක් රිමාන්ඩ් Video

Ven. Uduwe Dhammaloka Thera was arrested by the Criminal Investigations Departmentw,s meáfhl= kS;{dkq l+, fkdjk whqßka <Õ ;nd.ekSfï fpdaokd hgf;a fmd,sia w;awvx.=jg m;ajq Wvqfõ Oïudf,dal ysñfhda ,nk 17 od olajd ßudka lrk f,i fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a ksYdka; msÍia uy;d ksfhda. lf<ah'

kS;s úfrdaëj w,s megjl= <Õ ;nd .;a;ehs ielmsg Wvqfõ Oïudf,dal ysñ ryia fmd,sisfhka w;awvx.=jg .kq ,eîh'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...