මාලිංග වෙනුවට ජෙෆ්රි

lasith malinga - jefri
oKysfia wdndOh fya;=fjka ,is;a ud,sx. 20-20 f,dal l=i,dk ixÑ;fhka bj;a ù we;s njg Bfha ^18& jd¾;d jqKd'

ud,sx. fjkqjg wdfoaY l%Svlfhl= bkaÈhdj fj; heùug fï jk úg lghq;= lr we;s w;r ta wjia:dj ysñù we;af;a fc*aß jekavfiaghs'Bfha ^18& iji meje;ajQ mqyqKq ;rÕ 2lska miqj ud,sx.f.a ia:dkhg iqÿiq wfhl= f;dard.ekSug kshñ;j ;snQ w;r tys§hs fuu f;dard.ekSu isÿlrf.k we;af;a'

ysgmq f;aÍï lñgqj úiska f,dal l=i,dkhg hk ixÑ;g fc*aß jekavfia kï lr ;snqK;a w¨‍;ska m;ajQ f;aÍï lñgqj úiska Tyqj lKavdhfuka bj;a l< w;r" tf,i Tyqj bj;al< kj f;aÍï lñgqju fc*aß lKavdhug le|jd ;sîu úfYaI;ajhla


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...