දෙමටගොඩ චමින්දට වෙඩි

fld<U m%n, md;d, idudðlhl= nj lshk pñkao rú chkd;a fkdfyd;a fougf.dv pñkao kue;a;d ^02& oyj,a meje;s Ndr; ,laIauka fma%upkaø >d;k kvq úNd.h wjika ùfuka miqj nkaOkd.dr nia r:fha /f.k tñka isák wjia:dfõ§ ud,s.dj;a; m%foaYfha§ r:h yria fldg m%;súreoaO md;d, l,a,shla úiska fjä ;nd ;sfí'

;=jd, ,enQ pñkao jydu cd;sl frday,g we;=<;a l< w;r Bfha rd;%sfha Tyq ie;alulg Ndckh lsÍug kshñ;j ;sì‚'

Ndr; ,laIauka uy;df.a >d;k kvqj úNd. ùfuka wk;=rej iji 3'40g muK nkaOkd.dr nia r:h wêlrKfhka msg ù we;af;a pñkao we;=¿ iellrejka ;sfokl= o iu.h'  tfia /f.k tñka ;snQ nkaOkd.dr nia r:h ud<s.dj;a; m%foaYfha msysá uqia,dï iqidk N+ñh bÈßmsg jdyk ;onoh;a iu. ukao.dó ù we;' ta jk úg;a ta wi, l¿ meye;s fudag¾ r:hla iy h;=re meÈhla kj;ajd ;sì we;' ta h;=remeÈfha isá tla mqoa.,hl= nkaOkd.dr nih iómhg meñfKkjd;a iu. pñkao jdä ù isá me;a;g oe, ;=<ska .sks wúh we;=¿ fldg tl È.g fjä lsysmhla ;nd ;sfí' fuf,i fjä ;nd we;af;a à 56 .sks wúhlsks' tf,i fjä ;nk úg fjä WKav 2la pñkaof.a we,m; m%foaYhg;a Worhg;a je§ ;sfí' fjä ;eìu wdrïN jkjd;a iu.u nkaOkd.dr nifha isá ‍fmd,sia wdrlaIlhd úiskao ish .sks wúh fhdodf.k fjä lsysmhla kd÷kk ;=jlal=lre fj; t,a, lr we;' tf,i fjä ;nk úg nkaOkd.dr nia r:ho fkdkj;ajd bÈßhg Odjkh fldg we;s w;r bka wk;=rej fjä ;enQ mqoa.,hska ish .sks wúh fudag¾ r:fha isá msßig ,ndfok whqre tys isá r:jdyk ‍fmd,sia ks,Odßhl= oel ;sfí' tf,i ,ndfok úg;a Tjqka w;ska WKav msrjQ ue.iskh frÈ lene,a,la iu.ska ìu jeà we;'

tu .skswú ,nd§fuka wk;=rej h;=remeÈho fudag¾ r:ho bÈßhg Odjkh ù Tjqka je,a,ïmsáh m%foaYhg yrjd we;s w;r nkaOkd.dr nia r:h fougf.dv m%foaYhg yrjd we;' fjä ;enQ mqoa.,hka w;r tla wfhl=g ‍fmd,sia wdrlaIlhd úiska t,a, lrk ,o fjä m%ydrhla je§ we;s w;r" fï fya;=fjka Tyqo ;=jd, ,nd we;ehs ‍fmd,sish iellrhs' ta njg iellrejka .uka .;a ud¾.fha ;eka lsysmhl ‍f,a ìkaÿ jeà ;snQ wdldrh oel.kakg ;snqKq nj ‍fmd,sia ks,OdÍka i|yka lr;s'

flfia fj;;a fuu fjä;eìfuka miqj tu ia:dkhg fld<U uOHu  iy fld<U W;=re m%foaYh Ndr Wiia ‍fmd,sia ks,OdÍka meñ‚ w;r bka wk;=rej mÍlaIK wdrïN flß‚' fuu mÍlaIK i|yd ‍fmd,sia ks, iqkLhl=o /f.k wd w;r ks, iqkLhdg ue.iskh iu. ;snQ frÈ lene,a, bj lsÍug ÿkak;a ta yryd lsisÿ fydavqjdjla ,nd.ekSug ‍fmd,sishg fkdyels úh' tfiau wod< ue.iskh weÕs,s i,l=Kq mÍlaIdjgo fhduq l< w;r ta yryd f;dr;=rla ,nd.ekSug fndfyda ÿrg fkdyels fj;ehs ‍fmd,sish iellrhs' thg fya;=j ù we;af;a ue.iSkh Ndú;d fldg we;af;a frÈ lene,a,la T;d ;sìu ksidh'

fuu fjä ;eìu md;d,fha ;j;a msßila úiska isÿlrkakg we;ehs ‍fmd,sish iellrhs' thg fya;=j ù we;af;a fougf.dv pñkao iy íÆuekav,a ixL w;r ld,hl mgka mj;sk wdrjq,ls' fuu fomsßfia .egqu fya;=fjka f.da,nd,hka lsysmfofklau miq.sh ld,fha ñh.sh w;r wk;=rej fofokdu tlsfkldg úreoaOj fï jk úg wú wfudardf.k we;' tla jrlao íÆuekav,a ixL" udls,x.uqfõ ixÔj iy wdñ iïm;a hk msßi fougf.dv pñkao >d;kh lsÍug meñ‚ w;r tys§ fougf.dv pñkaof.a msßi w;ska fudag¾ r:h Odjkh lr meñ‚ ixLf.a f.da,fhla ñh.sfhah' flfia fj;;a fuu isoaêfhka wk;=rej ixL we;=¿ msßi úfoia .; jQ w;r miqj fudjqka miq.sh uy ue;sjrKfha§ furgg meñ‚fha Pkao jHdmdr lsÍfï wruqfKks' tys§o fougf.dv pñkaof.a md¾Yajh úiska tlai;a cd;sl mlaI md.ukla i|yd iyNd.s ù isá í¨‍uekav,a ixLg fjä ;eìug W;aidy l< w;r tys§o wysxil ldka;djla ñh.shdh'

fuu fomsßfia udrdka;sl .egqu fuu W;aidyhg fya;=jkakg we;ehs ‍fmd,sish iellrk w;r meñ‚ h;=remeÈfha iy fudag¾ r:fha wxl fhdodf.k mÍlaIK wdrïN lr we;' tfiau fld<U iS'iS'à'ù' leurd moaO;sho fï jk úg mÍlaId lr we;'

fuu fjä ;eìu i|yd T;a;=j wêlrKh wi, /¢ isá wfhl= úiska ,ndfokakg we;ehs ‍fmd,sish iellrhs'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...