සන්ධාන මහලේකම් මහින්ද - Video

Mahinda Amaraweera appointed General Secretary of the UPFA
miq.shod úYajd j¾Kmd, uyf,alïjrhd wNdjm%dma;ùfuka miqj tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha kj uyf,alïjrhd f,i ëjr wud;H uyskao wurùr uy;d m;a ù ;sfnkjd'

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha úOdhl iNdj wo ^08& /ia jqKd' ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;df.a m‍%Odk;ajfhka fld<U msysá ckdêm;sjrhdf.a ksjfia§ fuu /iaùu meje;a fjkjd' ta;a iu.ska mlaI uyf,alï OQrhla ol=Kq m<d; ksfhdackh lrñka ,enQ m<uq wjia:djo fuh njg m;a fjkjd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...