ඇමැති රට සවාරිවලට සිමා

trip
wud;Hjreka úfoaY.; ùï iSud lsÍug;a úfoaY .; ùfï§ i,ld ne,sh hq;= ks¾Kdhl we;=<;a pl%f,aLhla ksl=;a lsÍug;a leìkÜ uKav, wkqu;h ysñù ;sfí'

ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka leìkÜ uKav,h miq.shod ^15od& /iajQ wjia:dfõ ckdêm;sjrhd úiska fï ms<sn| fhdackdj bÈßm;a lr we;s w;r w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;do tu woyia ms<s.ksñka woyia m%ldY lr we;'

ta ms<sn| woyia olajñka ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d m%ldY lr we;af;a iïuka;%K hehs mjiñka wud;Hjreka ks;r ks;r úfoaY.; jk nj;a w;HjYHu iïuka;%K yer wfkl=;a iïuka;%Kj,g iyNd.s ùu wjYH fkdjk nj;ah'

tfiau wud;Hjrekag úfoaY.; úh hq;=u kï ta i|yd i,ld ne,sh hq;= ks¾Kdhl we;=<;a pl%f,aLhla ksl=;a l< hq;= jkjd fiau iEu uÜgulu wud;Hjreka tu ks¾Kdhlj,g wkql+, ;;a;ajhkaj,§ muKla úfoaY .; úh hq;= nj;ah'
ta wkqj wud;Hjreka úfoaY.; ùfï§ n,mdk ks¾Kdhl we;=<;a pl%f,aLh bÈß i;s lsysmfha§ ksl=;a lsÍug rch lghq;= lrkq we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...