ලංකාව ප්‍රීතියෙන් ඉදිරියට

The World Happiness Index 2016 just ranked the happiest countries on Earth
f,dj m%S;su;au ck;dj isák rgj,a w;r Y%s ,xldj 117 jeks ia:dkhg m;aj ;sfí'  wo ksl=;a l, f,dj m%s;su;au rgj,a ms<sn| o¾Ylfha  ta ms<sn| f;dr;=re olajd we;'

Y%s ,xldj bl=;a jif¾ miqjqfha 132 jeks ia:dkfhahs'  fï jir jkúg rgj,a 15 la wNsnjd tu o¾Ylfha bÈßhg meñ‚ug Y%s ,xldj iu;aj isà'  fvkaud¾lh f,dj m%s;su;au ck;dj isák rgj,a w;r m%uqLia:dkfha miqfõ' 

iaúiag¾,ka;h ysñù we;af;a fojk ia:dkhhs' o< foaYSh ksIamdÈ;h' iudcfhka ,efnk iydh' wdhq wfmalaIdj' Ôú;h leu;s wdldrfhka mj;ajdf.k hdug we;s ksoyi' ;Hd.YS,s nj jeks lreKq /ila fuu o¾Ylh ilia lsÍfï§ fhdodf.k ;sfí'  fuu o¾Ylh ilia lsÍu i|yd rgj,a 158 la fhdodf.k we;'  fuys bkaÈhdjg ysñj we;af;a 118 jeks ia:dkhhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...