දුමින්ද වරද පිලිගනී

MP Duminda Silva
ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajd uy;d j;alï m%ldY bÈßm;a fkdlsÍug wod, kvq ;=klg wo ^11& jro ms<s.;a;d'

Tyqf.a ks;s{a{hska fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d oekqï ÿkafka jro ms<sf.k wod, kvqj wjika lr .ekSug tlÕ njhs'

2011"2012 iy 2013 hk j¾Ij, j;alï fy<s fkdlsÍug wod,j w,a,ia yd ÿIK fpdaokd úu¾Yk fldñiu u.ska fuu kvqj mjrd ;sfnkjd'

 j;alï nerlï m%‍ldY fkdlsÍfï jrog o~qju jkafka remsh,a 100lg fkdjeä ovhla whlr .ekSu njhs ysgmq ue;sjrK flduidß uyskao foaYm%sh uy;d fmr mej;s udOH yuqjl§ lshd isáfha'

ta wkqj wod, kvq 03g ysñúh yels Wmßu o~qju remsh,a 300l ov uqo,la whlr .ekSuh'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...